homemusicatestivideobandbiolive
CONTATTILINKSSCARICANEGOZIORENANERA Facebook page

_ -_

testi album «TERRA DA CAMMENA'»

-

1. Terra da cammena’

2. Croce e corna

3. Arriva arriva

4. Diceme sì

5. Senza filtri nè magia

6. ‘A voce e sti briganti

7. Masciara masciarella

8. Il ponte alla luna

9. Tu sì tu

10. Eran’ nove

11. La danza di Hera

12. Nera

13. ‘U maestro de li Templari

14. L’ eroe di Melfi

15. Stupore d’ o munn’

16. Se parti tu

17. Acqua cheta

18. Ballano i calanchi

 

ascolta questo album su

- YouTube MUSIC -

 

TERRA DA CAMMENA'

(C. De Rosa - A. Deodati)

(testo originale)

Tèrra da cammëna’ férma së fa guarda’
Nuië l’amma fà ššëta’
Tutt’o munnë l’adda canta’

(traduzione)

Terra da camminare ferma se fa guardare
Noi la dobbiamo far risvegliare
Tutto il mondo la deve cantare

TORNA SU


CROCE E CORNA

(C. De Rosa - A. Deodati)

(testo originale)

T’ ànnë misë nu cuórnë dint’a tasca di pantalónë
T’ànn’ attaccatë o cuóllë
Na caténa e nna crócia d’òrë
Nnant’o piattë rëngrazia a Ddië
Ma së passa na (g)atta néra nun passë ië
Ci’ànnë rittë ca o iuórnë si t’adduórmë të fannë féssë
Së fatichë dë nòttë
Sènza sòldë nun cantë méssë!
Nnant’o piattë rëngrazia a Ddië
Ma së passa na (g)atta néra nun passë ië
A Ssud avimmë sèmpë nu bisògnë ‘e prëgà a Ddië
Cu nna manë te fai a crócë n’ata a miéttë addò saccë ië
A Ssud chiangë sèmpë pë nu figlië ca nun tòrna
Sud è ccontraddiziónë, ce facimmë crócë e ccòrna
Ci’ ànnë bbaciatë ‘n fróntë
Dintë o suónnë e pprimma dë partë
E si o viaggë è cchiù lluónghë
Ci’ ànna assistërë tuttë e Santë
Dint’a chiésa se va a prëgà
Mèntre ‘e té ca sì pprèna stann’ a mmurmurià
A Ssud avimmë sèmpë nu bisògnë ‘e prëgà a Ddië
Cu nna manë te fai a crócë n’ata a miéttë addò saccë ië
A Ssud chiangë sèmpë pë nu figlië ca nun tòrna
Sud è ccontraddiziónë, ce facimmë crócë e ccòrna
T’ ànnë misë nu cuórnë dint’a tasca di pantalónë
T’ànn’ attaccatë o cuóllë Na caténa e nna crócia d’òrë
‘Nnantë o piattë rëngrazia a Ddië
Ma së passa na (g)atta néra nun passë ië
Mettatillë nu cuórnë!

(traduzione)

Ti hanno messo un corno nella tasca dei pantaloni
Ti hanno attaccato al collo
Una catena e una croce d’oro
D’avanti al piatto ringrazia Dio
Ma se passa una gatta nera non passo io
Ci hanno detto che se ti addormenti di giorno ti fanno fesso
Si lavora di notte
Senza soldi non canti messa!
D’avanti al piatto ringrazia Dio
Ma se passa una gatta nera non passo io
A Sud abbiamo sempre il bisogno di pregare Dio
Con una mano ti fai la croce l’altra la metti dove dso io!
A Sud piangi sempre per un figlio che non torna
Sud è contraddizione, ci facciamo la croce e con le corna facciamo gli scongiuri
Ci hanno baciato in fronte
Nel sonno prima di partire
E se il viaggio è più lungo
Ci devono aiutare tutti i Santi
Nella chiesa si va a pregare
mentre sparlano di te che sei incinta
A Sud abbiamo sempre il bisogno di pregare Dio
Con una mano ti fai la croce l’altra la metti dove dso io!
A Sud piangi sempre per un figlio che non torna
Sud è contraddizione, ci facciamo la croce e con le corna facciamo gli scongiuri
Ti hanno messo un corno nella tasca dei pantaloni
Ti hanno attaccato al collo una catena e una croce d’oro
D’avanti al piatto ringrazia Dio
Ma se passa una gatta nera non passo io
Mettitelo un corno!

TORNA SU


ARRIVA ARRIVA

(C. De Rosa - A. Deodati)

(testo originale)

Arriva arriva na lucë do marë
Arriva arriva priparatë e fiórë
Gloriosissimo San Biaggë
Ca cu na preghiéra bbrèvë
Ristituiššë a stu criaturë u rëspirë
ca na spina dë péššë alla góla
Stía facènnë fërmà, sía facènnë affucà
Stía facènnë fërmà, San Biaggio nun farlë affucà
Arriva arriva nu santë do marë
Arriva arriva priparatë e fiórë
Tu cë puói protèggë a tuttë e malë ‘e gólë
E sta lénguë dë sèrpë nun farla mòvë
Falla sulë prëgà, falla difènnërë a vërità
Faccë sulë prëgà
San Biaggio puórtëcë a vërità
Arriva arriva na lucë do marë
Arriva arriva priparatë e fiórë
Dicë ca na nòttë ‘e tëmpèsta a mmarë
Purtavënë San Biaggio ‘a l’Armènia a Rróma
Ma o Santë se vulèttë fërmà
A Mmaratèa decisë ’e rëstà
Cu na lucë vulèttë parlà pë cë ricë: «M’avita fërmà»
Arriva arriva na lucë do marë
Arriva arriva priparatë e fiórë

(traduzione)

Arriva arriva una luce dal mare
Preparate i fiori
Glorosissimo San Biagio
Che con una preghiera breve
Restituisci a questo bimbo il respiro
Che una spina di pesce alla gola
Stava facendo fermare, stava facendo affogare
Stava facendo fermare, San Biagio non farla affogare
Arriva arriva una luce dal mare
Arriva arriva preparate i fiori
Ti ci puoi progettere da tutti i mal di gola
E questa lingua di serprente non farla muovere
Falla soltanto pregare, falle difendere la verità
Facci solo pregare
San Biagio portaci la verità
Arriva arriva una luce dal mare
Arriva arriva preparate i fiori
Si dice che una notte di tempesta a mare
Portavano San Biagio dall’Armenia a Roma
Ma il santo si volle fermare
A Maratea ha deciso di restare
Con una luce volle parlare per dire «Mi dovete fermare»
Arriva arriva una luce dal mare
Arriva arriva preparate i fiori

TORNA SU


DICEME SI'

(C. De Rosa - A. Deodati)

(testo originale)

Na còsa assaië dëfficëlë pu: còrë mijë ch’è sémblëcë
È parlà d’ammórë a tté ca sì nu marë
Parën ’onde i fianghë e curallë so’ i capiddë
E si sèndë friddë varchë addëvèndënë i mmane tójë
A còsa assaië dëfficëlë pë mme ca so’ cchiù fragile
È parlà d’ammórë a tté ca sì nu marë
Quannë sèndë friddë varchë addëvèndanë i mmanë tóië
Quannë sèndë friddë varchë addëvèndënë i mmanë tóië
U çë jam si malji ljart kalaret
Në det e dheu ljaget
Shihemi sonde e thuajem ë se ëndra bëhet e vërtet
Ijë ca sónghë com’a mundagna
Ca scénnë ind’o marë e a tèrra së bbagna
E ngundramunë pë staséra dicëmë e sì ca o suonnë s’avvèra
Na còsa assaië dëfficëlë pu: còrë mijë ch’è sémblëcë
È dirti ca si ttu poesìa e passiónë mìa
Sì vvarca allór annacamë e fammë dòrmë bbuónë
C’a nòttë fa paura ma nziémë a tté no cchiù
U çë jam si malji ljart kalaret
Në det e dheu ljaget
Shihemi sonde e thuajem ë se ëndra bëhet e vërtet
Ijë ca sónghë com’a mundagna
Ca scénnë ind’o marë e a tèrra së bbagna
E ngundramunë pë staséra dicëmë e sì ca o suonnë s’avvèra
Thuajem ë se jam e të pres
Thuajem ë kam shum mote çë jam e të pres

(traduzione)

Una cosa assai difficile per il mio cuore semplice
È parlare d’amore a te che sei un “mare”
Sembrano onde i tuoi fianchi e coralli sono i capelli
E se sento freddo barche diventano le tue mani
Una cosa assai difficile per me che sono più fragile
È parlare d’amore a te che sei un “mare”
Quando sento freddo barche diventano le tue mani
Quando sento freddo barche diventano le tue mani
Io che sono come la montagna
Che scende nel mare e la terra si bagna
E incontriamoci questa sera, dimmi di sì che il sogno si avvera
Io che sono come la montagna
Che scende nel mare e la terra si bagna
E incontriamoci questa sera, dimmi di sì che il sogno si avvera
Una cosa assai difficile per il mio cuore semplice
È dirti che sei tu poesia e passione mia
Sei barca e allora cullami e fammi dormire bene
Che la notte fa paura ma insieme a te non più
Io che sono come la montagna
Che scende nel mare e la terra si bagna
E incontriamoci questa sera, dimmi di sì che il sogno si avvera
Io che sono come la montagna
Che scende nel mare e la terra si bagna
E incontriamoci questa sera, dimmi di sì che il sogno si avvera
Dimmi di sì ti sto aspettando
Dimmi di sì è da tempo che ti sto aspettando

TORNA SU


SENZA FILTRI NE' MAGIA

(C. De Rosa - A. Deodati)

(testo originale)

Nòn u vògghiu a cchillu, nu mmë spusu sènza ammóre
Mamma mía nun sènte ca a mmi nun më bbattë u còre
Ng’è na còsa grande ca nun pòzzu raccuntare
Iu më n’agghia ire, chiù lluntanu iè a vvulare
Tèngu già n’ammóre sènza filtri né magía
Créššë in mé l’ammóre ca më cangia a vita mía
Pòrtami vía, tu pòrtami vía, pòrtami vía
Të prèghë pòrtamë vía
Nòn u vògghiu a cchillu ca më fa nvëcchià stucòre
Papà míë à ššigliutu a cchi spètta chist’ammóre
Iu nun pigliu pace ca a mmé chillu nu mmë piace
Iu stò qua a ppënsareca di frétta agghia scappare
Tèngu già n’ ammóre sènza filtri né mmagía
Créššë in mé l’ammóre ca më cangia a vita mía
Pòrtami vía, tu pòrtami vía, pòrtami vía
Ti prègo pòrtami vía
Diciannill’a cchillu ca a mmi nun më bbatt’ u còre
Ca ië só ccriatura pe mmë chiure int’a sti mmura
Vògghiu i a bballare e c’a luna agghia parlare
Di dui òcchi scuri ca më fannu nnammurare
Tèngu già n’ammóre sènza filtri né magía
Créššë in mé l’ammóre ca më cangia a vita mía
Ng’è pë mmé n’ammóre ca më iénchë dë magía
Ca më piglia a manu e më cangia a vita mía
Pòrtami vía, tu pòrtami vía, pòrtami vía,
Të prèghë pòrtamë vía
Pòrtamë vía

(traduzione)

Non lo voglio quello, non mi sposo senza amore
Mia mamma non sente che a me non batte il cuore
Cc'è una cosa grande che non posso raccontare
Io me ne devo andare più lontano io devo volare
Ho già un amore senza filtrinè magiaù
Cresce in me l'amore che cambia la mia vita
Portami via, tu portami via, portami via,
Ti prego portami via
Non lo voglio quello, che mi fa invecchiare questo cuore
Mio padre a scelto a chi spetta questo amore
Io non prendo pace che a me quello non mi piace
Io sto qua a pensare che di fretta devo scappare
Ho già un amore senza filtrinè magiaù
Cresce in me l'amore che cambia la mia vita
Portami via, tu portami via, portami via
Ti prego portami via
Diglielo a quello che non mi batte il cuore
che io sono (ancora una) bambina per chiudermi tra queste mura
Voglio andare a ballare e con la luna devo parlare
Di due occhi scuri che mi fanno innamorare
Ho già un amore senza filtrinè magiaù
Cresce in me l'amore che cambia la mia vita
C'è per me l'amore che mi riempie di magia
Che mi prende per mano e cambia la mia vita
Portami via, tu portami via, portami via
Ti prego portami via
Portami via

TORNA SU


'A VOCE E STI BRIGANTI

(C. De Rosa - A. Deodati)

(testo originale)

Simmë chillë chë ssalvanë a tèrra
O chillë chë vvannë a rrubbà?
Nuië simmë chéllë c’a stòria ci’ à fattë addëvëntà
E ancòra òggë nun së sapë a vèra vërità
Chi dišë ca simmë eròi e cchi dišë ca simmë assassinë
Na fémmëna s’annammóra mèntre è in attë na rapinë
E nun simmë suldatë ma amm’avutë a chiammatë
Nun tenimmë cchiù ttèrrë pëcché ci’ànnë ingannatë
Simmë diavëlë e ssimmë santë, simmë a vóšë ‘e tuttë quantë
Simmë diavëlë e ssimmë santë, simmë a vóšë ‘e sti bbrigantë
Simmë diavëlë e ssimmë santë, simmë a vóšë ‘e tuttë quantë
Simmë diavëlë e ssimmë santë, pëccatórë cómm’a ttantë
E nun simmë suldatë ma amm’avutë a chiammatë
Nun tënimmë cchiù ttèrra pëcché ci’ànnë ingannatë
S’apprufittënë sèmpë e cchi l’abbrucia o sanghë
Sannë c’annanzë a mòrtë o curaggë nu mmanchë
E ië ca só na fémmena nu mmë špiéghë ancòra
‘E cómmë na bbrigante riuššiva a fà terróre
Michelina De Cesare umiliata e ddenudata
Arcangela Cotugno vént’annë carcerata
Filomena Pennacchio ai lavóri forzati
Giuseppina Vitale cumbattèttë pèggë e n’òmmë cóntrë
e bbërsagliéri c’a Calitri vënnèttënë affrontatë
Simmë diavëlë e ssimmë santë, simmë a vóšë ‘e tuttë quantë
Simmë diavëlë e ssimmë santë, simmë a vóšë ‘e sti bbrigantë
Simmë diavëlë e ssimmë santë, simmë a vóšë ‘e tuttë quantë
Simmë diavëlë e ssimmë santë, pëccatórë cómm’a ttantë

(traduzione)

Siamo quelli che slavano la terra
O quelli che vanno a rubare?
Noi siamo quelli che la storia ci ha fatto diventare
E ancora oggi non si sa la vera verità
Chi dice che siamo eroi e chi dice che siamo assassini
Una donna si innamora mentre è in atto una rapina
E non siamo soldati ma abbiamo avuto la chiamata
Non abbiamo più la terra perché ci hanno ingannato
Siamo diavoli e siamo santi, siamo la voce di tutti quanti
Siamo diavoli e siamo santi, siamo la voce di questo briganti
Siamo diavoli e siamo santi, siamo la voce di tutti quanti
Siamo diavoli e siamo santi, peccatori come tanti
E non siamo soldati ma abbiamo avuto la chiamata
Non abbiamo più la terra perché ci hanno ingannato
Sia pprofittano sempre di chi gli brucia il sangue (nelle vene)
Sanno che innanzi alla morte il coraggio non manca
E io che sono una donna, non mi spiego ancora
Di come una brigantessa riusciva a fare terrore
Michelina De Cesare umiliata e denudata
Arcangela Cotugno vent’anni carcerata
Filomena Pennacchio ai lavori forzati
Giuseppina Vitale combattè peggio di un uomo
contro i bersaglieri che a Calitri vennero affrontati
Siamo diavoli e siamo santi, siamo la voce di tutti quanti
Siamo diavoli e siamo santi, siamo la voce di questo briganti
Siamo diavoli e siamo santi, siamo la voce di tutti quanti
Siamo diavoli e siamo santi, peccatori come tanti

TORNA SU


MASCIARA MASCIARELLA

(C. De Rosa - A. Deodati)

(testo originale)

Tu dimmi che vò’ chélla më guarda e më iastima
Còglie da sóttë a ‘n cima cu l’uócchië malandrinë
Me l’à augurat’a mòrtë e ië aggë chiusë e ppòrtë
Më lèva suónnë e ppacë c’u sguardë suo capace
Mašara mašarèlla tu dimmi chë vvò’ chélla
Më guarda e më iastima còglië da sóttë a ‘n cima
Ma chélla nun o ssapë chéllë ca tèngë ‘n gapë
Nun è mmai cattivèria ma è vvòglia chë s’avvèra
Me l’à augurat’ a mòrtë ma ië sò assai cchiù ffòrtë
Cu st’uócchië mijë cchiù bbèllë nun lë dò ppacë a cchélla
Mašara mašarèlla tu dimmi chë vvò’ chélla
Më guarda e më iastima còglië da sóttë a ‘n cima

(traduzione)

Tu dimmi che vuole quella mi guarda e mi fa l’affascinno
E riesce da sotto a sopra con gli occhi malandrini
Mi ha augurato la morte e ho chiuso le porte
Mi toglie sonno e pace con il suo sguardo capace
Maga, maghella tu dimmi che vuole quella
Mi guarda e mi fa l’affascinno e riesce da sotto a sopra
Ma lei non lo sa ciò che ho in testa
Non è mai cattiveria ma è voglia che si avvera
Mi ha augurato la morte ma io sono assai ppiù forte
Con i miei occhi pipù belli non le do pace a quella
Maga, maghella tu dimmi che vuole quella
Mi guarda e mi fa l’affascinno e riesce da sotto a sopra

TORNA SU


IL PONTE ALLA LUNA

(C. De Rosa - A. Deodati)

(testo originale)

Ah chë ppaura, chë ppaurë!
Stu pòntë va vvèrsë la lunë, të vò’ purtà vèrsë a furtunë
L’aria të trase int’e pënziérë, të sì šcurdatë de’ probblèmë
Tu piénzë sulë ca staië ‘n ciélë
Triémmë e rrërènnë vulissë vulà
Siéntë ca mò nun cë puó rënuncià
Stai ‘mmiézzë a stòria e ll’avventura
Stai sópë o pòntë alla luna
Pòntë ca puórtë vèrsë a luna addó truóvë furtuna
Pòntë ca triémmë sótt’e piérë e të šcuórdë e pënziérë
Pòntë ca puórtë vèrsë a luna addó truóvë furtuna
Pòntë ca triémmë sótt’e piérë e të šcuórdë e pënziérë
Piénzë a òggë e nnò cchiù a iérë…
Ah só arrivatë só arrivatë,
Ch’e piérë a luna aggë tuccatë
Pëcché mai abbaššë aggë guardatë
Nun c’è pperichëlë si pruóvë të siéntë l’anima cchiù nnòva
Quannë vai a casa o còrë sòna
Triémmë e rrërènnë vulissë vulà
Siéntë ca mò nun cë puó rinuncià
Stai ‘mmiézzë a stòria e ll’avventura
Stai sópë o pòntë alla luna
Pòntë ca puórtë vèrsë a luna addó truóvë furtuna
Pòntë ca triémmë sótt’e piérë e të šcuórdë e pënziérë
Pòntë ca puórtë vèrsë a luna addó truóvë furtuna
Pòntë ca triémmë sótt’e piérë e të šcuórdë e pënziérë
Piénzë a òggë e nnò cchiù a iérë…
Nun po’ correr, nun po’ correr cca, chianu merula ca ‘a via è petrosa…


Cómmë të cagna st’avventura
Cèrtë ca mò stai cchiù ssicurë
‘N derrë nun diénë cchiù ppaurë
Pòntë ca puórtë vèrsë a luna addó truóvë furtuna
Pòntë ca triémmë sótt’e piérë e të šcuórdë e pënziérë
Pòntë ca puórtë vèrsë a luna addó truóvë furtuna
Pòntë ca triémmë sótt’e piérë e të šcuórdë e pënziérë
Piénzë a òggë e nnò cchiù a iérë…

(traduzione)

Ah che paura, che paura!
Questo ponte va verso la luna, ti vuole portare verso la furtuna
L’aria ti entra nei pensieri, ti sei dimenticato dei problemi
Tu pensi solo che stai in cielo
Tremi e ridendo vorresti volare,ù
Senti che ora non ci puoi rinunciare
Stai in mezzo alla storia e l’avventura
Stai sopra il Ponte alla Luna
Ponte che porti verso la luna dove trovi fortuna
Ponte che tremi sotto i piedi e dimentichi i pensieri
Ponte che porti verso la luna dove trovi fortuna
Ponte che tremi sotto i piedi e dimentichi i pensieri
Piensi ad oggi e non più a ieri…
Ah sono arrivato
Con i piedi la luna ho toccato
Perché non ho guardato mai giù
Non c’è pericolo se provi, ti senti l’anima rinnovata
Quando vai a casa il cuore suona
Tremi e ridendo vorresti volare,
Senti che ora non ci puoi rinunciare
Stai in mezzo alla storia e l’avventura
Stai sopra il Ponte alla Luna
Ponte che porti verso la luna dove trovi fortuna
Ponte che tremi sotto i piedi e dimentichi i pensieri
Ponte che porti verso la luna dove trovi fortuna
Ponte che tremi sotto i piedi e dimentichi i pensieri
Piensi ad oggi e non più a ieri…
Non puoi correre qui, “piano merlo che la strada è lastricata di pietre”

[è un detto lucano che significa “tempo al tempo”… tutto viene… anche il castigo…]
Come ti cambia questa avventura
Certo che ora sei più sicuro
A terra non hai più paura
Ponte che porti verso la luna dove trovi fortuna
Ponte che tremi sotto i piedi e dimentichi i pensieri
Ponte che porti verso la luna dove trovi fortuna
Ponte che tremi sotto i piedi e dimentichi i pensieri
Piensi ad oggi e non più a ieri…

TORNA SU


TU SI' TU

(C. De Rosa - A. Deodati)

(testo originale)

Suonn’ nun arriva si te miett’ a pensà
Nun hai dà cchiù retta a chi te vò cundannà
Ciert’ vot’ a gente se rallegra accussì
È felice sulo si te vede ‘e suffrì
Si tu fuss’ nient’, nient’ le faciss’
Si tu fuss poc’, poc’ le levass’
Ma tu sì tu, sì pur’ e cchiù
Tu sì tu, sì pur’ e cchiù d’a luna
Guarda’e figlie tuoje e truove ‘o munno che vuò
Rint’ ‘o lietto a notte astrignele cchiù che può
Ca se fanno gruoss’ e nun se fann’ tuccà
Chell’ ch’e dai oggi nun s’o ponn’ scurdà
Mo è tiemp’ ‘e vulè bene
E chi te vo’ bene sa chi sì
Je te voglio bene e dint’ o male sto cu te
Ma tu sì tu, sì pur’ e cchiù
Tu sì tu, sì pur’ e cchiù d’a luna

(traduzione)

Il sonno non arriva se ti metti a pensare
Non devi dar conto a chi ti vuole condannare
Certe volte la gente si diverte così
È felice solo se ti vede soffrire
Se tu fossi niente, niente faresti loro
Se tu fossi poco, poco leveresti a loro
Ma tu sei tu, sei pure di più
Ma tu sei tu, sei pure di più della luna
Guarda i figli tuoi e trovi il mondo che vuoi
Dentro al letto la notte stringili più che puoi
Che si fanno grandi e non si fanno toccare
Quello che dai a loro oggi non se lo possono scordare
Ora è tempo di voler bene
E chi ti vuol bene sa chi sei
Io ti voglio bene e anche nel male sto con te
Perchè tu sei tu, sei pure di più
Tu sei tu, sei pure di più della luna

TORNA SU


ERAN' NOVE

(C. De Rosa - A. Deodati)

(testo originale)

E ië ca só nnata inta stu paisiéddë
Cë tènghë a ccantà chésta stòria rë Calviéddë
Na iurnata rë sanghë à ccangiatë l’uócchië rë la ggèntë
Ca t’accòglië cu llu còrë e cu ammórë
të fa cchiù ccuntèntë
Së veriénnë nda la chiésa a ra scusë
Pë ccërcà ‘e conquistà a libbertà
Alménë rë parlà, rë scrévë, rë partecipà
I Carbonarë vuliénnë l’indipendènza
Pë nnu stà sótt’u schiaffë rë nu Rré
Ca se vuliénnë arrëcchì mèntrë l’avëtë pòtënë murì
Nòvë, èrënë nòvë muórtë a ccuólpë rë fucilë
Nòvë, èrënë nòvë ‘n faccia u murë a rë “Ffuntanèllë”
E a Ccalvèllë s’i ricòrdënë tuttë quantë
Ca p’a stéssa capa tòsta në piglièrënë chiù ‘e cinquantë
Pënzavanë rë stà nchiusë e ssicurë
Indë la chiésë rë nòttë pë sturià
E pparlavënë rë “Questiónë rë libbertà”
Mentrë a ra fòrë i spiavënë li ggëndarmë
Pë ppigliarlë e arrëstarlë usannë l’armë
“Chi nun vòlë la munarchía pò’ purë murì”
Nòvë, èrënë nòvë muórtë a ccuólpë rë fucilë
Nòvë, èrënë nòvë ‘n faccia u murë a rë “Ffuntanèllë”
E a Ccalvèllë s’i ricòrdënë tuttë quantë
Ca p’a stéssa capa tòsta në piglièrënë chiù ‘e cinquantë
Tra dë lòrë së chiamavënë cugginë
Ggèntë sèria rë culturë e ccu bbuónë intenziónë
Ng’èrë lu miérëchë, lu prèvëtë , nu fratë, na guardia ruralë
Nu fatëgatórë , nu sartë e ttré mmilitarë
Ng’èrë lu miérëchë, lu prèvëtë , nu fratë, na guardia ruralë
Nu fatëgatórë , nu sartë e ttré mmilitarë
E a Ccalvèllë s’i ricòrdënë tuttë quantë
Ca p’a stéssa capa tòsta në piglierënë chiù ‘e cinquantë

(traduzione)

E io che sono nata in questo paesino
Ci tengo a cantare questa storia di Calvello
Una giornata di sangue ha cambiato gli occhi della gente
Che ti accoglie con il cuore e con amore
Ti fa più contento
Si vedevano nella chiesa di nascosto
Per cercare di conquistare la libertà
Almeno di parlare, di scrivere, di partecipare
I Carbonari volevano l’indipendenza
Per non stare sotto lo schiaffo di un Re
Perché si volevano arricchire mentre gli altri potevano morire
Nove, erano nove morti a colpi di fucile
Nove, erano nove in faccia al muro alle Fontanelle
E a Calvello se li ricordano tutti quanti
Che per la stessa testa dura ne arrestarono più di cinquanta
Pensavano di stare chiusi e sicuri
Nella chiesa di notte per studiare
E parlvano di questioni di libertà
Mentre da fuori li spiavano i gendarmi
Per prenderli e arrestali usando le armi
“Chi non vuole la monarchia può anche morire”
Nove, erano nove morti a colpi di fucile
Nove, erano nove in faccia al muro alle Fontanelle
E a Calvello se li ricordano tutti quanti
Che per la stessa testa dura ne arrestarono più di cinquanta
Tra di loro si chiamavano “cugini”
Gente seria di cultura e con buone intenzioni
C’era il medico, il prete, un frate, una guardia rurale
Un operaio, un sarto e tre militari
C’era il medico, il prete, un frate, una guardia rurale
Un operaio, un sarto e tre militari
E a Calvello se li ricordano tutti quanti
Che per la stessa testa dura ne arrestarono più di cinquanta

TORNA SU


LA DANZA DI HERA

(C. De Rosa - A. Deodati)

 

ἔστιν ἡ νόησιςνοήσωςνόησις
Il suo pensiero è pensiero di pensiero

(Aristotele, «Metafisica», Λ9, 1074b 34)

 

TORNA SU


NERA

(C. De Rosa - A. Deodati)

(testo originale)

Strade dë sóle
Ca purë all’ómbra vruša e mmë parë
Mumèntë dë passiónë
Ca pòrtë séte e ssuónnë
Ië më culórë sta faccia parla ‘e na fatichë
Ca špòrchë e mmanë ma cchiù ppulita dëvénta l’anima
Néri sti mmurë rë fummë ‘e cannéla
Ca nun cë sèrvënë sul’a gguardà
Cu na cannéla ië véchë int’o šcurë
Prèg’ a Marònna ca më fa campà
Nérë sta là: già sapë c’adda fà
Nérë sta là: già sapë c’adda fà
Nérë dillë a sta ggènte ca s'accirë pë nniénte
Ca ië carë malatë quannë véchë ‘e murí
Figlië sènza pëccatë
Nérë chiammava supë u Móntë Sacrë
Lucë int’o ëcurë ciélo ca šchiaravaiuorno
Nérë vuléva c’a Bbasilicata addiventava figlia sua
E nnuië a pregammë ancòrë, nuië a vulimmë ancòrë
Pëcché n’òmmë si nun crérë a nniéntë è ssulë.
Na cuntadina c’a ggènt’e còre à fattë rëggina
Ca tènë pë ssegretë o dëstinë pë nnun cë fà sbaglià
Nun cë tradišše eppure c’è cchi nun a cunóššë
E nun fa niénte si nun a prèghë pëcché Nérë sta lá
Néri sti mmurë rë fummë ‘e cannéla
Ca nun cë sèrvënë sul’a gguardà
Cu na cannéla ië véchë int’o šcurë
Prèg’ a Marònna ca më fa campà
Nérë sta là: già sapë c’adda fà
Nérë sta là: già sapë c’adda fà
Nérë dillë a sta ggènte ca s'accirë pë nniénte
Ca ië carë malatë quannë véchë ‘e murí
Figlië sènza pëccatë

(traduzione)

Strade di sole
Che pure all’ombra brucia e mi pare
Un momento di passione
Che porta sete e sonno
Io mi coloro questa faccia parla di una fatica
Che sporca le mani, ma più pulita diventa l’anima
Neri questi muri di fumo di candela
Che non ci servono solo a guardare
Con una candela si vende nel buio
Prego la Madonna che mi fa campare
Nera è là: già sa cosa deve fare
Nera è là: già sa cosa deve fare
Nera, dillo a questa gente che s’uccide per niente
Che io ne faccio una malattia quando vedo morire
Figli senza peccato
Nera chiamava sopra il Monte Sacro
Luci nello scuro cielo che rischiarava
Nera voleva che la Basilicata diventasse figlia sua
E noi la preghiamo ancora, noi la vogliamo ancora
Perché un uomo se non crede a niente è solo.
Una contadina che la gente di cuore ha fatto Regina
Che ha per segreto il destino per non farci sbagliare
Non ti tradisce eppure c’è chi non la conosce
E non fa niente se non la prega perché Nera sta là
Neri questi muri di fumo di candela
Che non ci servono solo a guardare
Con una candela si vende nel buio
Prego la Madonna che mi fa campare
Nera è là: già sa cosa deve fare
Nera è là: già sa cosa deve fare
Nera, dillo a questa gente che s’uccide per niente
Che io ne faccio una malattia quando vedo morire
Figli senza peccato

TORNA SU


'U MAESTRO DE LI TEMPLARI

(C. De Rosa - A. Deodati - M. Catalano)

(testo originale)

Bbianghë è u mandèllë
Lë gambalë e rë bbrachë dë firrë
Cappóccië dë uèrrë stréttë
E cappiddë dë ramérë
Supë u pittë ngé na crócë, róssë dë fuchë ma dai pacë
Ama dëfèndë a Ggèsë Créstë pëcché éddë sta éndë ru ppanë
Bbianghë è u mandèllë
Lë gambalë e rë bbrachë dë firrë
Cappóccië dë uèrrë stréttë
E cappiddë dë ramérë
Cu nu scudë e cu nna spada cumë décë la devoziónë
Sanghë (së) šèttë pë ddëfèndë la religgiónë
Pas à nous Dieu
Mais à ton nom donne gloire…
(Non nobis domine)
Nous défendrons le Saint Graal
A Ffërènzë së pènza ca è natë Ugo Pagani
Ca pë cchi nun u sapë è u maèstrë dë li Temblarë
L’ànnë déttë li romanë c’ànnë lèttë énda stë murë.
Ca éndë a stu paísë só ppassatë lë cavalirë
U paísë e u paisanë së só ssëndutë imbortandë
A nutizië vëlócë la sapéinë tuttë quandë
Ma sti strèttëlë, rë ccandinë e ppëffinë sta chiazzë
Ngë u dëcéinë a ttimbë ca ngé stòria énda Fërènzë
E mmó vëstémënë, e mmó vëstémënë e mmò

(traduzione)

Bianco è il mantello
I gambali e le braghe di ferro
Cappuccio di guerra stretto
E cappello di lamelle
Sul petto c’è una croce, rossa di fuoco, mi dà pace
Dobbiamo difendere Gesù Cristo perché lui sta nel pane
Bianco è il mantello
I gambali e le braghe di ferro
Cappuccio di guerra stretto
E cappello di lamelle
Con uno scudo e con una spada come dice la devozione
Sangue si sparge per difendere la religione
Non a noi Dio
Ma al tuo nome dona gloria
(Non a noi signore)
Noi difendiamo il Santo Graal…
A Forenza si pensa che è nato Ugo de’Pagani
Che per chi non lo sa è il Maestro de i Templari
L’hanno detto i (studiosi) romani che hanno letto su questi muri
Che in questo paese sono passati i Cavalieri
Il paese e il paesano si sono sentiti importanti
La notizia veloce la sapevano tutti quanti
Ma questi vicoli e le cantine e perfino questa piazza
Ce lo dicevano da tempo che c’è storia a Forenza
Ed ora vestiamoci, e ora vestiamoci, e ora...

TORNA SU


L'EROE DI MELFI

(C. De Rosa - A. Deodati)

(testo originale)

Naššía inda Mèlfi Bbattista
Di bótti iddu èra l’artista
L’eròe melfitano iddu è stato
Da sulë i frangési à affruntato
Pi ‘n dèrra cadíano cómmë a nnèspole marce
E Rrónca sicuro colpiva alle facce
Penzava alla fimmina c’ avía salvato
Ca pë rringraziarlo magía n’avía ddato
Allóra, convinto ca tutti ammazzava
Na bbòtta nda capa acchiappava
Ciéndë bbòttë pë ccambà
Una bbòtta pë mmurì, pòvero Rónca.
Së pënzava e së salvà
Ci’à ccreduto alla maggía, pòvero Rónca
Nu piézzë dë panë bbastava
Nu sursu dë fónte bbevéva
Na róncola mmano purtava
I rami e castagno tagliava
Costruiva le bbótti co ggrande passióne
E s’accuntëntava, da sulu campava
Chissà se la fimmina c’avía salvato
Davvèro maggía chédda róncola à ddato
Oppurë è ssërvutë sultant’o curaggë e na vòglia dë së salvà
Ciéndë bbòttë pë ccambà
Una bbòtta pë mmurì, pòvero Rónca.
Së pënzava e së salvà
Ci’à ccreduto alla maggía, pòvero Rónca
Dint’a ògni stòria ‘ngë vò’ l’eròe, cë sta l’eròe
Dint’a ògni ccòrë cë sta l’ammórë, sèmp’e ancòrë
Ciéndë bbòttë pë ccambà
Una bbòtta pë mmurì, pòvero Rónca.
Së pënzava e së salvà
Ci’à ccreduto alla maggía, pòvero Rónca
I campane non sònanë tristë, ma cantanë Rónca Bbattista
I campane non sònanë tristë, ma cantanë p’arricurdà

(traduzione)

Naque a Melfi Battista
Delle botti lui era l’artista
l’eroe melfitano è stato
da solo i francesi ha affrontato
per terra cadevano come nespole marce
e Ronca sicuro colpiva alle facce
pensava alla donna che aveva salvato
che per ringraziarlo magia gli aveva dato
allora, convinto che tutti ammazzava
una botta in testa acchiappava
Cento botti pe tirare a campare
Una botta per morire, povero Ronca.
Pensava di salvarsi
Ci ha creduto alla magia, povero Ronca
Un pezzo di pane bastava
Un sorso di fonte beveva
Una roncola in mano portava
I rami di castagno tagliava
Costruiva le botti con grande passione
E si accontentava, da solo campava
Chissà se la donna che aveva salvato
Davvero aveva dato magia a quella roncola
Oppure è servito soltanto il coraggio e la voglia di salvarsi
Cento botti pe tirare a campare
Una botta per morire, povero Ronca.
Pensava di salvarsi
Ci ha creduto alla magia, povero Ronca
Dentro ogni storia ci vuole l’eroe, c’è l0eroe
Dentro ad ogni cuore ci vuole amore, sempre e ancora
Cento botti per tirare a campare
Una botta per morire, povero Ronca.
Pensava di salvarsi
Ci ha creduto alla magia, povero Ronca
Le campane non suona tristi, ma cantano Ronca Battista
Le campane non suona tristi, ma cantano per ricordare

TORNA SU


STUPORE D' O MUNN'

(C. De Rosa - A. Deodati)

(testo originale)

Stuporë do munnë fa a Costituzióne
O Duca dë Svèvia léggë purtarrà
A Mmèlfi s’ firma a Costituziónë
Critèrië e ccultura
Mò s’anna accëttà
Arriva a ccavallo a Costituziónë
Ré Federico légge purtarrà
A Mmèlfi s’ firma a Costituziónë
Critèrië e ccultura mò s’ anna accëttà

(traduzione)

Stupor mundi fa la Costituzione
Il duca di Svevia porterà la legge
A Melfi si firma la Costituzione
Criterio e cultura da ora si devono accettare
Arriva a cavallo la Costituzione
Re Federico porterà la legge
Criterio e cultura da ora si devono accettare
A Melfi si firma la Costituzione
Criterio e cultura da ora si devono accettare

TORNA SU


SE PARTI TU

(C. De Rosa - A. Deodati)

Se parti tu chi ci verrà a vendemmiare il cuore
se parti tu chi ci sarà a seminare libertà
Se parti per tutto il mondo la tua canzone girerà
Se parti tu sarai una voce che parla di identità

Se parti tu chi ci verrà a vendemmiare il cuore
Se parti tu chi ci sarà a seminare libertà
Se parti tu verrà l’autunno senza nessuna allegria
Perché sei tu che su quel treno te la sarai portata via

Se parti tu con chi potrò prendere il volo nella sera
Se parti tu che nome avrò, che nome avrà questo sogno
Se parti tu che senso avrà l’argento della luna piena
Che nella notte senza vento disegna i Sassi di Matera

 

 

TORNA SU


ACQUA CHETA

(C. De Rosa - A. Deodati)

(testo originale)
St’acqua parë nu spècchië
Lava e llèva ògni mmacchia
Nunn arriva e nnum partë
Parë n’òpëra d’artë
Acqua vèrdë e cchèta ‘nfunn prètë
Dë na tèrra lucana…
(traduzione)
Quest’acqua sembra uno specchio
Lava e leva ogni macchia
Non arriva e non parte
Sembra un’opera d’arte
Acqua verde e cheta impregna le pietre
Della terra lucana…

TORNA SU


BALLANO I CALANCHI

(C. De Rosa - A. Deodati - M. Catalano)

TRACCIA STRUMENTALE

 

TORNA SU


© 2012 RENANERA. - Tutti i diritti riservati privacy policy