homemusicatestivideobandbiolive
CONTATTILINKSSCARICARENANERA su AMAZONRENANERA Facebook page

 

testi album «TERRA DA CAMMENA'»

-

1. Terra da cammena’

2. Croce e corna

3. Arriva arriva

4. Diceme sì

5. Senza filtri nè magia

6. ‘A voce e sti briganti

7. Masciara masciarella

8. Il ponte alla luna

9. Tu sì tu

10. Eran’ nove

11. La danza di Hera

12. Nera

13. ‘U maestro de li Templari

14. L’ eroe di Melfi

15. Stupore d’ o munn’

16. Se parti tu

17. Acqua cheta

18. Ballano i calanchi

 

TERRA DA CAMMENA'

(C. De Rosa - A. Deodati)


Tèrra da cammëna’ férma së fa guarda’
Nuië l’amma fà ššëta’
Tutt’o munnë l’adda canta’

 

TORNA SU


CROCE E CORNA

(C. De Rosa - A. Deodati)

 

T’ ànnë misë nu cuórnë dint’a tasca di pantalónë
T’ànn’ attaccatë o cuóllë
Na caténa e nna crócia d’òrë
Nnant’o piattë rëngrazia a Ddië
Ma së passa na (g)atta néra nun passë ië
Ci’ànnë rittë ca o iuórnë
Si t’adduórmë të fannë féssë
Së fatichë dë nòttë
Sènza sòldë nun cantë méssë!
Nnant’o piattë rëngrazia a Ddië
Ma së passa na (g)atta néra nun passë ië

A Ssud avimmë sèmpë nu bisògnë ‘e prëgà a Ddië
Cu nna manë te fai a crócë n’ata a miéttë addò saccë ië
A Ssud chiangë sèmpë pë nu figlië ca nun tòrna
Sud è ccontraddiziónë, ce facimmë crócë e ccòrna

Ci’ ànnë bbaciatë ‘n fróntë
Dintë o suónnë e pprimma dë partë
E si o viaggë è cchiù lluónghë
Ci’ ànna assistërë tuttë e Santë
Dint’a chiésa se va a prëgà
Mèntre ‘e té ca sì pprèna stann’ a mmurmurià,

A Ssud avimmë sèmpë nu bisògnë ‘e prëgà a Ddië
Cu nna manë te fai a crócë n’ata a miéttë addò saccë ië
A Ssud chiangë sèmpë pë nu figlië ca nun tòrna
Sud è ccontraddiziónë, ce facimmë crócë e ccòrna

T’ ànnë misë nu cuórnë dint’a tasca di pantalónë
T’ànn’ attaccatë o cuóllë Na caténa e nna crócia d’òrë
‘Nnantë o piattë rëngrazia a Ddië
Ma së passa na (g)atta néra nun passë ië


Mettatillë nu cuórnë!

 

TORNA SU


ARRIVA ARRIVA

(C. De Rosa - A. Deodati)

 

Arriva arriva na lucë do marë
Arriva arriva priparatë e fiórë

Gloriosissimo San Biaggë
Ca cu na preghiéra bbrèvë
Ristituiššë a stu criaturë u rëspirë
ca na spina dë péššë alla góla
Stía facènnë fërmà, sía facènnë affucà
Stía facènnë fërmà, San Biaggio nun farlë affucà

Arriva arriva nu santë do marë
Arriva arriva priparatë e fiórë

Tu cë puói protèggë a tuttë e malë ‘e gólë
E sta lénguë dë sèrpë nun farla mòvë
Falla sulë prëgà, falla difènnërë a vërità
Faccë sulë prëgà
San Biaggio puórtëcë a vërità

Arriva arriva na lucë do marë
Arriva arriva priparatë e fiórë

Dicë ca na nòttë ‘e tëmpèsta a mmarë
Purtavënë San Biaggio ‘a l’Armènia a Rróma
Ma o Santë se vulèttë fërmà
A Mmaratèa decisë ’e rëstà
Cu na lucë vulèttë parlà pë cë ricë: «M’avita fërmà»

Arriva arriva na lucë do marë
Arriva arriva priparatë e fiórë

 

TORNA SU


DICEME SI'

(C. De Rosa - A. Deodati)

 

Na còsa assaië dëfficëlë pu: còrë mijë ch’è sémblëcë
È parlà d’ammórë a tté ca sì nu marë
Parën ’onde i fianghë e curallë so’ i capiddë
E si sèndë friddë varchë addëvèndënë i mmane tójë
A còsa assaië dëfficëlë pë mme ca so’ cchiù fragile
È parlà d’ammórë a tté ca sì nu marë
Quannë sèndë friddë varchë addëvèndanë i mmanë tóië
Quannë sèndë friddë varchë addëvèndënë i mmanë tóië

U çë jam si malji ljart kalaret
Në det e dheu ljaget
Shihemi sonde e thuajem
Ë se ëndra bëhet e vërtet
Ijë ca sónghë com’a mundagna
Ca scénnë ind’o marë e a tèrra së bbagna
E ngundramunë pë staséra
Dicëmë e sì ca o suonnë s’avvèra


Na còsa assaië dëfficëlë pu: còrë mijë ch’è sémblëcë
È dirti ca si ttu poesìa e passiónë mìa
Sì vvarca allór annacamë e fammë dòrmë bbuónë
C’a nòttë fa paura ma nziémë a tté no cchiù

U çë jam si malji ljart kalaret
Ca scénnë ind’o marë e a tèrra së bbagna
E ngundramunë pë staséra dicëmë e sì ca o suonnë s’avvèra
U çë jam si malji ljart kalaret në det e dheu ljaget...
Shihemi sonde e thuajem ë se ëndra bëhet e vërtet

Thuajem ë se jam e të pres
Thuajem ë kam shum mote çë jam e të pres

 

TORNA SU


SENZA FILTRI NE' MAGIA

(C. De Rosa - A. Deodati)

Nòn u vògghiu a cchillu, nu mmë spusu sènza ammóre
Mamma mía nun sènte ca a mmi nun më bbattë u còre.
Ng’è na còsa grande ca nun pòzzu raccuntare.
Iu më n’agghia ire, chiù lluntanu iè a vvulare.
Tèngu già n’ammóre sènza filtri né magía
Créššë in mé l’ammóre ca më cangia a vita mía.
Pòrtami vía, tu pòrtami vía, pòrtami vía,
Të prèghë pòrtamë vía


Nòn u vògghiu a cchillu ca më fa nvëcchià stucòre
Papà míë à ššigliutu a cchi spètta chist’ammóre.
Iu nun pigliu pace ca a mmé chillu nu mmë piace
Iu stò qua a ppënsareca di frétta agghia scappare.
Tèngu già n’_ammóre sènza filtri né mmagía
Créššë in mé l’ammóre ca më cangia a vita mía.
Pòrtami vía, ti prègo pòrtami vía


Diciannill’a cchillu ca a mmi nun më bbatt’ u còre
Ca ië só ccriatura pe mmë chiure int’a sti mmura
Vògghiu i a bballare e c’a luna agghia parlare
Di dui òcchi scuri ca më fannu nnammurare.
Tèngu già n’_ammóre sènza filtri né magía
Créššë in mé l’ammóre ca më cangia a vita mía.


Ng’è pë mmé n’ammóre ca më iénchë dë magía
Ca më piglia a manu e më cangia a vita mía.
Pòrtami vía, tu pòrtami vía, pòrtami vía,
Të prèghë pòrtamë vía
Pòrtamë vía

 

TORNA SU


'A VOCE E STI BRIGANTI

(C. De Rosa - A. Deodati)

 

Simmë chillë chë ssalvanë a tèrra
O chillë chë vvannë a rrubbà?
Nuië simmë chéllë c’a stòria ci’ à fattë addëvëntà
E ancòra òggë nun së sapë a vèra vërità


Chi dišë ca simmë eròi e cchi dišë ca simmë assassinë
Na fémmëna s’annammóra mèntre è in attë na rapinë
E nun simmë suldatë ma amm’avutë a chiammatë
Nun tenimmë cchiù ttèrrë pëcché ci’ànnë ingannatë

Simmë diavëlë e ssimmë santë, simmë a vóšë ‘e tuttë quantë
Simmë diavëlë e ssimmë santë, simmë a vóšë ‘e sti bbrigantë
Simmë diavëlë e ssimmë santë, simmë a vóšë ‘e tuttë quantë
Simmë diavëlë e ssimmë santë, pëccatórë cómm’a ttantë

E nun simmë suldatë ma amm’avutë a chiammatë
Nun tënimmë cchiù ttèrra pëcché ci’ànnë ingannatë
S’apprufittënë sèmpë e cchi l’abbrucia o sanghë
Sannë c’annanzë a mòrtë o curaggë nu mmanchë

E ië ca só na fémmena nu mmë špiéghë ancòra
‘E cómmë na bbrigante riuššiva a fà terróre
Michelina De Cesare umiliata e ddenudata
Arcangela Cotugno vént’annë carcerata
Filomena Pennacchio ai lavóri forzati
Giuseppina Vitale cumbattèttë pèggë e n’òmmë cóntrë
e bbërsagliéri c’a Calitri vënnèttënë affrontatë

Simmë diavëlë e ssimmë santë, simmë a vóšë ‘e tuttë quantë
Simmë diavëlë e ssimmë santë, simmë a vóšë ‘e sti bbrigantë
Simmë diavëlë e ssimmë santë, simmë a vóšë ‘e tuttë quantë
Simmë diavëlë e ssimmë santë, pëccatórë cómm’a ttantë

 

TORNA SU


MASCIARA MASCIARELLA

(C. De Rosa - A. Deodati)


Tu dimmi che vò’ chélla më guarda e më iastima
Còglie da sóttë a ‘n cima cu l’uócchië malandrinë
Me l’à augurat’a mòrtë e ië aggë chiusë e ppòrtë
Më lèva suónnë e ppacë c’u sguardë suo capace

Mašara mašarèlla tu dimmi chë vvò’ chélla
Më guarda e më iastima còglië da sóttë a ‘n cima

Ma chélla nun o ssapë chéllë ca tèngë ‘n gapë
Nun è mmai cattivèria ma è vvòglia chë s’avvèra
Me l’à augurat’ a mòrtë ma ië sò assai cchiù ffòrtë
Cu st’uócchië mijë cchiù bbèllë nun lë dò ppacë a cchélla

Mašara mašarèlla tu dimmi chë vvò’ chélla
Më guarda e më iastima còglië da sóttë a ‘n cima

TORNA SU


IL PONTE ALLA LUNA

(C. De Rosa - A. Deodati)

 

Ah chë ppaura, chë ppaurë!
Stu pòntë va vvèrsë la lunë, të vò’ purtà vèrsë a furtunë
L’aria të trase int’e pënziérë, të sì šcurdatë de’ probblèmë
Tu piénzë sulë ca staië ‘n ciélë, triémmë e rrërènnë vulissë vulà
Siéntë ca mò nun cë puó rënuncià
Stai ‘mmiézzë a stòria e ll’avventura, stai sópë o pòntë alla luna

Pòntë ca puórtë vèrsë a luna addó truóvë furtuna
Pòntë ca triémmë sótt’e piérë e të šcuórdë e pënziérë

Pòntë ca puórtë vèrsë a luna addó truóvë furtuna
Pòntë ca triémmë sótt’e piérë e të šcuórdë e pënziérë
Piénzë a òggë e nnò cchiù a iérë… Piénzë a òggë e nnò cchiù a iérë…


Ah só arrivatë só arrivatë, ch’e piérë a luna aggë tuccatë
Pëcché mai abbaššë aggë guardatë
Nun c’è pperichëlë si pruóvë të siéntë l’anima cchiù nnòva
Quannë vai a casa o còrë sòna

Triémmë e rrërènnë vulissë vulà, siéntë ca mò nun cë puó rinuncià
Stai ‘mmiézzë a stòria e ll’avventura, stai sópë o pòntë alla luna

Pòntë ca puórtë vèrsë a luna addó truóvë furtuna
Pòntë ca triémmë sótt’e piérë e të šcuórdë e pënziérë

Pòntë ca puórtë vèrsë a luna addó truóvë furtuna
Pòntë ca triémmë sótt’e piérë e të šcuórdë e pënziérë
Piénzë a òggë e nnò cchiù a iérë… Piénzë a òggë e nnò cchiù a iérë…


Cómmë të cagna st’avventura, cèrtë ca mò stai cchiù ssicurë
‘N derrë nun diénë cchiù ppaurë

Pòntë ca puórtë vèrsë a luna addó truóvë furtuna
Pòntë ca triémmë sótt’e piérë e të šcuórdë e pënziérë

Pòntë ca puórtë vèrsë a luna addó truóvë furtuna
Pòntë ca triémmë sótt’e piérë e të šcuórdë e pënziérë
Piénzë a òggë e nnò cchiù a iérë… Piénzë a òggë e nnò cchiù a iérë…

 

 

TORNA SU


TU SI' TU

(C. De Rosa - A. Deodati)

 

Suonn’ nun arriva si te miett’ a pensà
Nun hai dà cchiù retta a chi te vò cundannà
Ciert’ vot’ a gente se rallegra accussì
È felice sulo si te vede ‘e suffrì
Si tu fuss’ nient’, nient’ le faciss’
Si tu fuss poc’, poc’ le levass’

Ma tu sì tu, sì pur’ e cchiù
Tu sì tu, sì pur’ e cchiù d’a luna


Guarda’e figlie tuoje e truove ‘o munno che vuò
Rint’ ‘o lietto a notte astrignele cchiù che può
Ca se fanno gruoss’ e nun se fann’ tuccà
Chell’ ch’e dai oggi nun s’o ponn’ scurdà
Mo è tiemp’ ‘e vulè bene
E chi te vo’ bene sa chi sì
Je te voglio bene e dint’ o male sto cu te

Ma tu sì tu, sì pur’ e cchiù
Tu sì tu, sì pur’ e cchiù d’a luna

 

TORNA SU


ERAN' NOVE

(C. De Rosa - A. Deodati)

 

E ië ca só nnata inta stu paisiéddë
Cë tènghë a ccantà chésta stòria rë Calviéddë
Na iurnata rë sanghë à ccangiatë l’uócchië rë la ggèntë
Ca t’accòglië cu llu còrë e cu ammórë
të fa cchiù ccuntèntë


Së veriénnë nda la chiésa a ra scusë
Pë ccërcà ‘e conquistà a libbertà
Alménë rë parlà, rë scrévë, rë partecipà
I Carbonarë vuliénnë l’indipendènza
Pë nnu stà sótt’u schiaffë rë nu Rré
Ca se vuliénnë arrëcchì mèntrë l’avëtë pòtënë murì


Nòvë, èrënë nòvë muórtë a ccuólpë rë fucilë
Nòvë, èrënë nòvë ‘n faccia u murë a rë “Ffuntanèllë”
E a Ccalvèllë s’i ricòrdënë tuttë quantë
Ca p’a stéssa capa tòsta në piglièrënë chiù ‘e cinquantë


Pënzavanë rë stà nchiusë e ssicurë
Indë la chiésë rë nòttë pë sturià
E pparlavënë rë “Questiónë rë libbertà”
Mentrë a ra fòrë i spiavënë li ggëndarmë
Pë ppigliarlë e arrëstarlë usannë l’armë
“Chi nun vòlë la munarchía pò’ purë murì”

Nòvë, èrënë nòvë muórtë a ccuólpë rë fucilë
Nòvë, èrënë nòvë ‘n faccia u murë a rë “Ffuntanèllë”
E a Ccalvèllë s’i ricòrdënë tuttë quantë
Ca p’a stéssa capa tòsta në piglièrënë chiù ‘e cinquantë


Tra dë lòrë së chiamavënë cugginë
Ggèntë sèria rë culturë e ccu bbuónë intenziónë
Ng’èrë lu miérëchë, lu prèvëtë , nu fratë, na guardia ruralë
Nu fatëgatórë , nu sartë e ttré mmilitarë
E a Ccalvèllë s’i ricòrdënë tuttë quantë
Ca p’a stéssa capa tòsta në piglierënë chiù ‘e cinquantë

 

TORNA SU


LA DANZA DI HERA

(C. De Rosa - A. Deodati)

 

ἔστιν ἡ νόησιςνοήσωςνόησις
Il suo pensiero è pensiero di pensiero

(Aristotele, «Metafisica», Λ9, 1074b 34)

 

TORNA SU


NERA

(C. De Rosa - A. Deodati)

 

Strade dë sóle
Ca purë all’ómbra vruša e mmë parë
Mumèntë dë passiónë
Ca pòrtë séte e ssuónnë
Ië më culórë sta faccia parla ‘e na fatichë
Ca špòrchë e mmanë ma cchiù ppulita dëvénta l’anima

Néri sti mmurë rë fummë ‘e cannéla
Ca nun cë sèrvënë sul’a gguardà
Cu na cannéla ië véchë int’o šcurë
Prèg’ a Marònna ca më fa campà
Nérë sta là: già sapë c’adda fà
Nérë sta là: già sapë c’adda fà

Nérë dillë a sta ggènte ca s'accirë pë nniénte
Ca ië carë malatë quannë véchë ‘e murí
Figlië sènza pëccatë

Nérë chiammava supë u Móntë Sacrë
Lucë int’o ëcurë ciélo ca šchiaravaiuorno
Nérë vuléva c’a Bbasilicata addiventava figlia sua
E nnuië a pregammë ancòrë, nuië a vulimmë ancòrë
Pëcché n’òmmë si nun crérë a nniéntë è ssulë.

Na cuntadina c’a ggènt’e còre à fattë rëggina
Ca tènë pë ssegretë o dëstinë pë nnun cë fà sbaglià
Nun cë tradišše eppure c’è cchi nun a cunóššë
E nun fa niénte si nun a prèghë pëcché Nérë sta lá

Néri sti mmurë rë fummë ‘e cannéla
Ca nun cë sèrvënë sul’a gguardà
Cu na cannéla ië véchë int’o šcurë
Prèg’ a Marònna ca më fa campà
Nérë sta là: già sapë c’adda fà
Nérë sta là: già sapë c’adda fà

Nérë dillë a sta ggènte ca s'accirë pë nniénte
Ca ië carë malatë quannë véchë ‘e murí
Figlië sènza pëccatë

 

TORNA SU


'U MAESTRO DE LI TEMPLARI

(C. De Rosa - A. Deodati - M. Catalano)

 

Bbianghë è u mandèllë
Lë gambalë e rë bbrachë dë firrë
Cappóccië dë uèrrë stréttë
E cappiddë dë ramérë
Supë u pittë ngé na crócë,
Róssë dë fuchë ma dai pacë
Ama dëfèndë a Ggèsë Créstë
Pëcché éddë sta éndë ru ppanë
Bbianghë è u mandèllë
Lë gambalë e rë bbrachë dë firrë
Cappóccië dë uèrrë stréttë
E cappiddë dë ramérë
Nu scudë e cu nna spada
Cumë décë la devoziónë
Sanghë (së) šèttë
Pë ddëfèndë la religgiónë

Pas à nous Dieu
Mais à ton nom donne gloire…
(Non nobis domine)
Nous défendrons le Saint Graal

A Ffërènzë së pènza ca è natë Ugo Pagani
Ca pë cchi nun u sapë è u maèstrë dë li Temblarë
L’ànnë déttë li romanë c’ànnë lèttë énda stë murë.
Ca éndë a stu paísë só ppassatë lë cavalirë
U paísë e u paisanë së só ssëndutë imbortandë
A nutizië vëlócë la sapéinë tuttë quandë
Ma sti strèttëlë, rë ccandinë e ppëffinë sta chiazzë
Ngë u dëcéinë a ttimbë ca ngé stòria énda Fërènzë
E mmó vëstémënë, e mmó vëstémënë e mmò

 

TORNA SU


L'EROE DI MELFI

(C. De Rosa - A. Deodati)

 

Naššía inda Mèlfi Bbattista
Di bótti iddu èra l’artista
L’eròe melfitano iddu è stato
Da sulë i frangési à affruntato
Pi ‘n dèrra cadíano cómmë a nnèspole marce
E Rrónca sicuro colpiva alle facce
Penzava alla fimmina c’ avía salvato
Ca pë rringraziarlo magía n’avía ddato
Allóra, convinto ca tutti ammazzava
Na bbòtta nda capa acchiappava

Ciéndë bbòttë pë ccambà
Una bbòtta pë mmurì, pòvero Rónca.
Së pënzava e së salvà
Ci’à ccreduto alla maggía, pòvero Rónca

Nu piézzë dë panë bbastava
Nu sursu dë fónte bbevéva
Na róncola mmano purtava
I rami e castagno tagliava
Costruiva le bbótti co ggrande passióne
E s’accuntëntava, da sulu campava
Chissà se la fimmina c’avía salvato
Davvèro maggía chédda róncola à ddato
Oppurë è ssërvutë sultant’o curaggë e na vòglia dë së salvà

Ciéndë bbòttë pë ccambà
Una bbòtta pë mmurì, pòvero Rónca.
Së pënzava e së salvà
Ci’à ccreduto alla maggía, pòvero Rónca

Dint’a ògni stòria ‘ngë vò’ l’eròe, cë sta l’eròe
Dint’a ògni ccòrë cë sta l’ammórë, sèmp’e ancòrë

Ciéndë bbòttë pë ccambà
Una bbòtta pë mmurì, pòvero Rónca.
Së pënzava e së salvà
Ci’à ccreduto alla maggía, pòvero Rónca

I campane non sònanë tristë, ma cantanë Rónca Bbattista
I campane non sònanë tristë, ma cantanë p’arricurdà

 

TORNA SU


STUPORE D' O MUNN'

(C. De Rosa - A. Deodati)

 

Stuporë do munnë fa a Costituzióne
O Duca dë Svèvia léggë purtarrà
A Mmèlfi s’ firma a Costituziónë
Critèrië e ccultura
Mò s’anna accëttà
Arriva a ccavallo a Costituziónë
Ré Federico légge purtarrà
A Mmèlfi s’ firma a Costituziónë
Critèrië e ccultura
Mò s’ anna accëttà

TORNA SU


SE PARTI TU

(C. De Rosa - A. Deodati)

 

Se parti tu chi ci verrà a vendemmiare il cuore
se parti tu chi ci sarà a seminare libertà
Se parti per tutto il mondo la tua canzone girerà
Se parti tu sarai una voce che parla di identità

Se parti tu chi ci verrà a vendemmiare il cuore
Se parti tu chi ci sarà a seminare libertà
Se parti tu verrà l’autunno senza nessuna allegria
Perché sei tu che su quel treno te la sarai portata via

Se parti tu con chi potrò prendere il volo nella sera
Se parti tu che nome avrò, che nome avrà questo sogno
Se parti tu che senso avrà l’argento della luna piena
Che nella notte senza vento disegna i Sassi di Matera

 

 

TORNA SU


ACQUA CHETA

(C. De Rosa - A. Deodati)

 

St’acqua parë nu spècchië
Lava e llèva ògni mmacchia
Nunn arriva e nnum partë
Parë n’òpëra d’artë
Acqua vèrdë e cchèta ‘nfunn prètë
Dë na tèrra lucana…

 

TORNA SU


BALLANO I CALANCHI

(C. De Rosa - A. Deodati - M. Catalano)

 


 

TORNA SU

 


© 2012-2020 T.S.A. Total Sounding Area - All rights reserved.
T.S.A. Total Sounding Area di Antonio Deodati via E. Toti 17 - 85042 Lagonegro (PZ) - P.Iva 01377570765 - D.I. iscritta all' Albo Artigiani di PZ 38097 c/o l'ufficio del registro di Lagonegro - il titolare è anche il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

www.totalsoundingarea.com